Velkommen til skogeigarportalen!

Vi tilbyr nå eigen skogeigarportal til våre andelseigarar.  Dei som ynskjer å få tilgang må senda  ein mail til post@vestskog.no med kundenummer/namn og be om oppkoplingspassord.

Målsetjing
Hovudmålet med skogeigarportalen er at du som andelseigar skal kunne hente opp dine personlige opplysningar via web – og at skogeigarportalen skal være minst like funksjonell og brukarvennleg som en nettbank. I skogeigarportalen vil du finna opplysningar knyta til ditt andelseigarskap i Vestskog. Dette er opplysningar som ikkje tidlegere har vore tilgjengelig elektronisk for deg som andelseigar.

Utvikling av skogeigarportalen
Dette er første versjon av skogeigarportalen.  Vi ynskjer attendemelding frå deg som brukar. Kom med tips til forbetringar og ynskje om funksjonalitet. Vi vil kontinuerleg utvikla skogeigarportalen slik at den vert eitt nyttig verktøy for deg som andelseigar.

Nyttig praktisk informasjon
Ved førstegangs pålogging må du endre passord. Det enklaste er å velja passord du kjenner og nyttar som for eksempel via Gmail eller Facebook. Dette er ei sikker, enkel og tilrådd løysing. Ynskjer du i staden å ha eit eige passord for skogeigarportalen så vel du det.

For spørsmål knytta til innlogging og bruk av skogeigarportalen kontakt oss på post@vestskog.no eller på telefon 5652 5330.

Lykke til med bruken av skogeigarportalen! 

 

 

© Copyrights 2012 Cartagena as